Dziękujemy, że korzystasz z naszego serwisu! Regulamin świadczenia usług oraz polityka prywatności zostały stworzone po to, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo! 

Dzięki tym zapisom masz pewność, że nasze produkty i usługi spełniają wymogi prawne, a za wirtualną rzeczywistością stoi zespół ludzi, którzy dbają o twój wizerunek w Internecie oraz o bezpieczeństwo danych. 

Jesteśmy otwarci na twoje sugestie. Możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu: zamowienia@nastartup.pl 

Ten regulamin wyjaśnia dokładnie, na jakich zasadach funkcjonuje nasz serwis i w jaki sposób możesz z niego korzystać. 

NASTARTUP.PL – REGULAMIN

Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i zamawiania usług za pomocą strony www.nastartup.pl. Zaznaczyć trzeba, że niniejszy Regulamin sprzedaży nie wyłącza, ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione, ani uchylone w drodze umowy.
 2. Strona jest prowadzona przez przedsiębiorstwo działające pod firmą PRIMEO Michał Pniewski, z siedzibą w Kielcach (25-417 Kielce), ul. Przyborowskiego 4/11, posiadające numer NIP: 6572547754, REGON: 60198443. Rachunek bankowy: nr 36 1140 2004 0000 3702 5034 2016 (nazwa banku: MBank). Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: zamowienia@nastartup.pl) lub telefonicznie ( nr: 412 494 000).
 3. Nastartup.pl to strona internetowa, za pomocą której osoby odwiedzające serwis mogą dokonać zamówienia strony internetowej spośród zaprezentowanych gotowych stron internetowych w subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Nastartup.pl nie jest kreatorem stron internetowych. Do zamówienia strony internetowej nie jest potrzebna znajomość skomplikowanych systemów informatycznych.
 4. Wszystkie prezentowane motywy zostały zaprojektowane i wykonane przez nastartup.pl lub przez osoby z nim współpracujące. Nastartup.pl nie korzysta z darmowych wzorów stron internetowych dostępnych w Internecie.
 5. Wszystkie motywy graficzne zostały zakodowane w oparciu o polski system obsługi treści PRIMEO.cms. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie komponenty systemu są w języku polskim i ich obsługa jest zrozumiała.
 6. Strony internetowe w nastartup.pl wykorzystują darmowe zdjęcia na licencji komercyjnej. System obsługi treści umożliwia wymianę tych zdjęć, jednak posługiwanie się nimi po wykupieniu subskrypcji nie jest sprzeczne z prawem.
 7. Strony internetowe w nastartup.pl zostały uzupełnione przykładowymi treściami marketingowymi. System obsługi treści umożliwia edycję tych treści, jednak posługiwanie się nimi po wykupieniu subskrypcji nie jest sprzeczne z prawem.
 8. Odwiedzając naszą stronę lub dokonując zamówienia za jej pośrednictwem zawierasz z nami umowę subskrypcji składającą się z niniejszego regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności.
 9. Korzystając z usług nastartup.pl w pełni akceptujesz postanowienia regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności.
 10. Wszystkie ceny zamieszczone na nastartup.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana w podsumowaniu zamówienia jest wiążąca dla stron w chwili złożenia zamówienia przez klienta. 

  Zawarcie umowy.
 1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą strony internetowej http://nastartup.pl/pl/wybierz-szablon/ przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 2. Zamówienia realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura, od godziny 8:00 do godziny 16:00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, realizowane będą w najbliższym dniu roboczym w kolejności w jakiej zamówienia spłynęły.
 3. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT, która wysyłana jest w formie elektronicznej. Cena subskrypcji nie uwzględnia przesyłania faktury VAT w formie papierowej. Przesyłanie faktur drogą pocztową wymaga dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem usług.
 4. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową http://nastartup.pl/pl/wybierz-szablon/ po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W zamówieniu klient dokonuje w szczególności:
  1. wyboru zamawianej wizytówki internetowej,
  2. oznaczenia danych adresowych oraz danych do wystawienia faktury VAT,
  3. wyboru adresu internetowego (domeny),
  4. zatwierdzenia zamówienia,
  5. dokonania płatności za zamówienie.
 5. Zamówienia nieopłacone nie podlegają realizacji.
 6. Przed wysłaniem zamówienia, na etapie jego składania, klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych.
 7. Umowa zakupu subskrypcji za pomocą strony internetowej http://nastartup.pl/pl/wybierz-motyw/, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia opłaconego zamówienia przez nastartup.pl, co oznacza że z tą chwilą staje się prawnie skuteczna.

         Potwierdzenie zawarcia umowy.

 1. Dane przekazane przez klienta w ramach składanego zamówienia, są przechowywane i przetwarzane przez nastartup.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania, lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie, jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 2. Nastartup.pl przekaże klientowi potwierdzenie zakupu subskrypcji w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili uruchomienia wizytówki w Internecie, drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia.

          Zasady płatności.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
  1. płatność gotówką w siedzibie przedsiębiorstwa,
  2. płatność przelewem na rachunek bankowy,
  3. płatność przez Przelewy24.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 3. Nastartup.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności, ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 4. Każda forma płatności pobierana jest jako płatność z góry. W przypadku płatności przelewem oraz w przypadku płatności przez Przelewy24, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę wynosi 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:

PRIMEO Michał Pniewski

ul. Przyborowskiego 4/11

25-417 Kielce

Nr rachunku bankowego (mBank): 6 1140 2004 0000 3702 5034 2016 

W TYTULE PRZELEWU prosimy wpisać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz nazwę zamawianej strony internetowej.

          Odstąpienie od umowy i reklamacje.        

 1.  Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia aktywacji subskrypcji. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je na adres bok@nastartup.pl.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy zamówiona wizytówka internetowa ma wadę fizyczną lub prawną. 
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności z umową sprzedaży. W szczególności, niezgodność z umową sprzedaży zachodzi jeżeli:
  a) wizytówka internetowa nie ma właściwości, o których istnieniu nastartup.pl zapewniał,
  b) wizytówka została klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Wizytówka internetowa ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej.
 5. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje e-mailem na adres bok@nastartup.pl
 6. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
 7. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez nastartup.pl. 
 8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność nastartup.pl z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. 

          Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej www.nastartup.pl, znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Firma nastartup.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży subskrypcji, dokonywanych za pośrednictwem strony internetowej https://nastartup.pl/pl/wybierz-motyw. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.nastartup.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.nastartup.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Nastartup.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie znajdujących się w ofercie cen wizytówek internetowych oraz domen internetowych, wprowadzania nowych wizytówek internetowych i innych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.nastartup.pl, a także wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Wszelkie spory pomiędzy klientem, a nastartup.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09 września 2017 roku.